ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА
Публічна пропозиція (оферта) укласти Договір про надання послуг

Даний документ є, в розумінні ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), офіційною пропозицією (публічною офертою) Державного підприємства «Галузевий центр цифровізації та кібербезпреки», ідентифікаційний код 34963949, в особі виконуючог ообов’язки Генерального директора Набокова Володимира Вікторовича, який діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець), усім фізичним особами, фізичними особами-підприємцями таюридичними особам - власникам транспортних засобів (надалі – Замовник), що виявили бажання скористатись онлайн-сервісом «Транспортний портал електронних послуг» наофіційному інтернет-сайті Міністерства інфраструктури України http://e-transport.gov.ua, укласти договір про надання представницьких послуг (доручення) на умовах, зазначених нижче.

Згідно статей 633, 641-642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) текст публічної оферти укладання договору про надання послуг та її умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Умови даної публічної оферти є однаковими для всіх Замовників.
1.2. Укладання договору про надання представницьких послуг (доручення) (надалі – Договір) відбувається шляхом повного й безумовного прийняття (акцепту) Замовником даної оферти, без підписання окремого письмового примірника Договору.

Під повним та безумовним прийняттям (акцептом) даної оферти є отримання Виконавцем Заяви-приєднання (Додаток 1 до цієї оферти) від Замовника, яка має бути підписана за допомогою електронного цифрового підпису та здійснення Замовником платежу в рахунок оплати представницької послуги через онлайн-сервісом «Транспортний портал електронних послуг» на офіційному інтернет-сайті Міністерства інфраструктури України http://e-transport.gov.ua (далі – Кабінет перевізника)

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику представницькі послуги (далі – Послуги) перед Суб‘єктами надання адміністративних послуг, а саме:
2.1.1. перед Державною службою України з безпеки на транспорті (код за ЄДРПОУ39816845) з питань онлайн-бронювання дозволів на міжнародні перевезення вантажів;
2.1.2. перед Державним агентством автомобільних доріг України (код за ЄДРПОУ37641918) та Національною поліцією України (код за ЄДРПОУ 40108578) з питань отримання дозволу на негабаритні перевезення.
2.2. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.
До складу Послуг входить:

- забезпечення пересилання Суб‘єкту надання адміністративних послуг електронної заявки Замовника через Кабінет перевізника;
- прийняття від Суб‘єкту надання адміністративних послуг сформованих електронних документів для Замовника;
- забезпечення проведення платежів на користь Суб‘єкта надання адміністративних послуг, здійснених Замовником через Кабінет перевізника.


3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ:

3.1. Замовлення послуги здійснюється шляхом вибору послуги серед списку в Кабінеті перевізника на http://e-transport.gov.ua.
3.2. В процесі підтвердження обраного замовлення - онлайн-бронювання дозволів на міжнародні перевезення вантажів Замовник вказує наступні дані:

Назва перевізника*:
РНОКПП/ЄДРПОУ*:
Номер телефону*:
Email*:
ПІБ особи, уповноваженої отримати дозвіл
Номерний знак ТЗ*:
Номерний знак причепу:
Адреса реєстрації ТЗ:

3.2.1. Також додаються документи:
Сканкопія CMR
Сканкопія заявки на перевезення
Сканкопія сертифікату ЕКО безпеки
Сканкопія сертифікату ЕКО безпеки

3.2.2. Заявка та документи підписуються КЕП
3.2.3. Після виконання п.п.3.2, 3.2.1, 3.2.2. Замовнику демонструють вартість адміністративної послуги.
3.2.4. Замовник може обрати спосіб оплати, в онлайн-режимі через Кабінет перевізника або роздрукувати квитанцію та оплатити самостійно.
В разі обрання оплати онлайн йому демонструєтеся форма оплати за допомогою ЕПЗ, післячого Замовник може виконати оплату.
В разі обрання друку квитанції, Замовник роздруковує квитанції та здійснює оплату внайбільш зручний йому спосіб та завантажує оплачену квитанцію (з відміткою фінансової установи про оплату) в Кабінет перевізника.
3.2.5. Дозвіл вважається заброньованим після отримання підтвердження факту оплати.
3.2.5. Замовник забов’язюється забрати заброньований дозвіл напротязі 5 днів з моменту бронювання
3.3. В процесі підтвердження обраного замовлення - отримання дозволу на негабаритні перевезення Замовник вказує наступні дані:

Назва перевізника*:
Адреса реєстрації:
Область*:
Назва населеного пункту*:
Назва вулиці*:
Будинок*:
Квартира/офіс:
Інформація про транспортний засіб
Номер телефону*:
Email*:
РНОКПП/ЄДРПОУ*
Модель автомобиля
Номерний знак*:
Причіп, напівпричіп:
Належність транспортного засобу:
Найменування організації*:
Місце отримання дозволу:
Область*:

3.3.1. Заявка не повинна бути подана не раніше ніж за 3 дні до дня рейсу
3.3.2. Заявка повинна бути підписана КЕП.
3.3.3. Заявка направляється Державним агентством автомобільних доріг України (код заЄДРПОУ 37641918), яке здійснює розрахунок вартості маршруту.
3.3.4. Після розрахунку, передбаченому п. 3.3.3, Замовнику повідомляється ціна адміністративної послуги та принцип її формування.
3.2.5. Замовник може обрати спосіб оплати, в онлайн-режимі через Кабінет перевізника або роздрукувати квитанцію та оплатити самостійно.
В разі обрання оплати онлайн йому демонструєтеся форма оплати за допомогою ЕПЗ, післячого Замовник може виконати оплату.
В разі обрання друку квитанції, Замовник роздруковує квитанції та здійснює оплату внайбільш зручний йому спосіб та завантажує оплачену квитанцію (з відміткою фінансової установи про оплату) в Кабінет перевізника.
3.3.6. Після підтвердження факту оплати Державне агентство автомобільних доріг України (код за ЄДРПОУ 37641918) надає через Кабінет перевізника підписаний КЕП цифровий примірник погодження.


4. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Вартість послуг за кожну послугу з представництва Замовника перед Державною службою України з безпеки на транспорті (код за ЄДРПОУ 39816845) складає 20 грн (двадцять гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ. Вартість послуг за кожну послугу з представництва Замовника перед Державним агентством автомобільних доріг України (код за ЄДРПОУ 37641918) та Національною поліцією України (код за ЄДРПОУ 40108578) складає 50 грн (п'ятдесят гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ.
4.2. Замовник сплачує вартість Послуг шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України через Кабінет перевізника на банківський рахунок Виконавця на умовах 100% попередньої оплати.
4.3. Оплата вважається здійсненою після зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця.
4.4. Факт оплати, означає згоду Замовника з усіма відповідними умовами, правилами та обмеженнями.
4.5. Виконавець розпочинає надання Послуг за умови отримання належно оформленої Замовником Заяви-приєднання та здійснення повної оплати замовлених Послуг.


5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:
5.1.1. Надавати Замовнику усю необхідну інформацію щодо Послуг через Кабінет перевізника;
5.1.2. Негайно сповіщати Замовника про обставини, що перешкоджають наданню Виконавцем Послуг або сповільнюють їх надання;
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України "Про захист персональних даних".
5.2.2. Відмовити у наданні Послуг з підстав недотримання та/або порушення Замовником умов Договору.
5.2.3. Вносити зміни до цього Договору та/або Вартості послуги, шляхом публікації їх нової редакції та/або змін до них в Кабінеті перевізника.
5.2.4. Отримувати плату за надані Послуги.
5.2.5. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
5.2.6. Залучати третіх осіб до виконання дій, пов’язаних із наданням Замовнику Послуг таотриманням платежів за Договором, без погодження таких дій Виконавця із Замовником.
5.2.7. Відмовитись від цього Договору без покладення на Виконавця відповідальності за невиконання/неналежне виконання Договору у разі, якщо рішенням органів державної влади абоїх уповноважених осіб Замовнику буде відмовлено в можливості надання Послуг за цим Договором.
5.3. Замовник зобов’язується:
5.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати плату за надані послуги відповідно доумов цього Договору.
5.3.2. Повідомити Виконавцеві достовірні відомості про себе.
5.4. Замовник має право:
5.4.1. Отримати Послуги Виконавця на умовах визначених цим Договором.
5.4.2. Отримати від Виконавця відомості про хід надання Послуг.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг Замовнику зпричин, які від нього не залежать.
6.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником, не повертає сплачену вартістьпослуг й компенсацію за моральну шкоду, спричинену внаслідок: 6.3.1. несвоєчасної, неповної чи неправильної оплати послуг;
6.3.2. несвоєчасного внесення змін чи ануляції замовлення Замовником;
6.3.3. помилкових відомостей (неправдивої інформації), зазначених Замовником приоформленні Заяви-приєднанні;
6.4. Всі претензії щодо оформлення дозволу пред’являються Державній службі.


7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ СТОРОНАМИ

7.1. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами із умов цього Договору, або в зв'язку з ним (при його укладенні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні,визнанні неукладеним, визнанні недійсним, тлумаченні і т.ін.), вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір (розбіжність) між сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів більш ніж протягом 20 (двадцяти) календарних днів, то такий спір (розбіжність) вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.


8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.
8.2. Непереборною силою називається надзвичайна або невідворотна за даних умов подія, яка не мала місця на момент укладення цього Договору, виникла всупереч волі Сторін, та настанню яких жодна з Сторін не могла завадити за допомогою дій та засобів, застосування якихсправедливо вимагати та очікувати з боку Сторони, яка піддалась дії цих обставин (далі за текстом – форс-мажор), а саме: стихійне лихо (пожежа, буря, повінь, землетрус, тощо) або соціальні явища (військові дії, терористичні акти, блокада, страйк, революція, заколот,повстання, масові заворушення, заборона і обмеження, які витікають з документів нормативного характеру органів державної влади, які роблять неможливими для Сторін виконання своїх зобов’язань за цим договором тощо) – за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань за цим Договором.
8.3. Якщо виконання зобов’язань за цим договором стає неможливим через форс-мажорні обставини, Сторони повинні повідомити одна одну в письмовому вигляді протягом трьох робочих днів з моменту настання або загрози настання вищевказаних обставин про настання таких обставин та про їх наслідки, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення однією Стороною, яка піддалась дії цих обставин, другу Сторону про їх настання, позбавляє права посилатись на ці обставини для зняття відповідальності за невиконання своїх обов’язків.
8.4. Настання форс-мажорних обставин може викликати збільшення терміну виконання договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.
8.5. Звільнення зобов’язаної Сторони від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання будь-якого її зобов’язання за цим договором не веде до звільнення цієї Сторони відвиконання нею всіх інших її зобов’язань, які Сторони не визнали такими, що неможливо виконати згідно даного Договору.
8.6. Доказом настання вказаних форс-мажорних обставин та їх тривалості є письмові підтвердження Торгово-промислової палати України (у випадку, передбаченому чинним законодавством України) або іншого уповноваженого на те органу про початок форс-мажорних обставин.
8.7. По закінченню дії форс-мажорних обставин Сторони повинні вжити всіх можливих зусиль для усунення або зменшення всіх наслідків, викликаних такими обставинами.
8.8. У випадках, коли форс-мажор діє більше 3 (трьох) місяців, або коли при виникненні форс-мажору стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, будь-яка Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.


9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством.
9.2. Сторони зобов’язуються суворо дотримуватися режиму конфіденційності щодо отриманої один від одного інформації та здійснюватимуть всі можливі заходи для попередження розголошення отриманої інформації.
9.3. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію,отриману в результаті виконання цього Договору.
9.4. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.
9.5. Сторони не несуть відповідальності за розголошення конфіденційної інформації увипадку, якщо таке розголошення було здійснено у відповідності з чинним законодавством України або за згоди іншої Сторони.

10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних зметою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків,а також для отримання будь-яких документів в процесі виконання цього Договору.
10.2. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, атакож протягом наступних п'яти років після закінчення його дії.
10.3. Укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (бездодаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональнихданих", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. 10.5. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових сповіщень Замовника,не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" Замовникувідомий і зрозумілий.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. В залежності від того яка подія настане пізніше, цей Договір вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Замовником своєї згоди з його умовами шляхом отримання Виконавцем Заяви-приєднання, підписаної за допомогою електронного цифровогопідпису(кваліфікаційного електронного підпису) та оплати Замовником замовлених Послуг, що підтверджується зарахуванням коштів на банківський рахунок Виконавця.
. 11.2. Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання всіхзобов'язань Сторонами.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України ійого умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.
12.2. Виконавець є платником на прибуток на загальних підставах.
12.3. З усіх інших питань, прямо не передбачених даним Договором, Сторони керуютьсячинним законодавством України.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ДП «ГАЛУЗЕВИЙ ЦЕНТР ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ»

Юридична адреса:01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14
ЄДРПОУ 34963949
п/р UA35 3808 0500 0000 0026 0026 1326 6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код банку 380805
ІПН 349639426582